ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਮਿਲਦੇ-ਗਿਲਦੇ ਰਹੋ।ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਿਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।